Test thành phần nhôm

Nhôm nhập khẩu sẽ được phân tích nguyên liệu tại phòng thí nghiệm để đảm bảo nhôm nguyên chất và đúng chủng loại nhôm .