levitra
levitra
levitra
levitra

Th? nào là nhôm ?

08/06/2010 9:17:23 CH
Nhôm là kim lo?i màu tr?ng b?c, m?m, nh?, d? ph?n chi?u cao, có tính d?n nhi?t và d?n di?n cao,  không d?c, ch?ng mài mòn. Nhôm là kim lo?i có nhi?u thành ph?n nh?t, chi?m 1/12 trong v? trái d?t. Tuy nhiên, ta không tìm th?y nhôm tinh khi?t trong t? nhiên, ch? có th? tìm th?y nhôm k?t h?p v?i oxygen và nh?ng nguyên t? khác. Trong d?i s?ng nhôm thu?ng du?c g?i là h?p kim nhôm.
Trong s? các kim lo?i, nhôm vu?t tr?i v? thu?c tính cung nhu  hình th?c và nh? vào k? thu?t s?n xu?t làm cho nhôm có giá c? c?nh tranh. Nhôm du?c s? d?ng ngày càng nhi?u trong nhi?u ngành, nh?ng th? tru?ng l?n nhu ngành công nghi?p ô tô b?t d?u nh?n ra d?c tính không th? so sánh du?c c?a nhôm.

Tìm nhôm ? dâu và nhu th? nào?

Qu?ng Bauxite là ngu?n nhôm ch? y?u. Bauxite du?c tán nhuy?n và sàng trong nu?c d? tách d?t và silicat, sau dó du?c s?y khô và tr?n v?i b?t soda và nu?c vôi. H?n h?p này du?c x? lý trong lò n?u, du?c nén l?i và chuy?n qua h? l?ng d? tách ch?t b?n.

Sau khi l?c, làm mát và k?t t?a, h?n h?p này du?c l?c m?t l?n n?a tru?c khi du?c nung thành b?t. K?t qu? là ta có nhôm b?t, h?n h?p c?a nhôm và oxy.

B?t nhôm ph?i qua quá trình x? lý h?p kim d? tr? thành nhôm du?c dùng bình thu?ng. Trong lò luy?n nhôm có b?n ch?a cryolite (làm nóng ch?y cryolite b?ng cách cho dòng di?n ch?y qua). B?t nhôm du?c cho vào b?n cryolite, du?c nung nóng, tách oxygen và l?ng xu?ng phía du?i cryolite. Chúng du?c l?c qua ph?u, dua vào lò n?u thành th?i ho?c chuy?n qua lò gia nhi?t.

H?p kim

Trong lò n?u h?p kim, nhôm th?i du?c n?u ch?y và tr?n v?i kim lo?i khác nhu magnesium, silica, d?ng… d? t?o thành h?p kim nhôm du?c s? d?ng r?ng rãi. Thành ph?n v?t lý c?a h?p kim nhôm này du?c quy?t d?nh b?i các kim lo?i bên trong nó. Ch?ng h?n:

Manganese ch?ng mài mòn cao

Magnesium có tính hàn t?t

Ð?ng có tính gia công cao

K?m có d? b?n cao

H?n h?p kim lo?i nóng ch?y du?c dúc thành cây. Nh?ng cây này có th? du?c c?t thành t?ng khúc nh? theo ý mu?n và chúng du?c dua d?n các nhà máy d? d?nh hình.

? châu Á, d?c bi?t là Trung Qu?c, nhi?u nhà máy có lò gia nhi?t n?u phôi nhôm cùng các thành ph?n kim lo?i khác thành cây dài d? d?nh hình

Nh?ng d?c tính ch? y?u c?a nhôm

Nhôm d?ng t?m, cu?n hay d?nh hình có nhi?u uu di?m hon nh?ng kim lo?i khác. Cho dù nh?ng kim lo?i khác có nh?ng uu di?m nhu nhôm, chúng cung không th? sánh v?i nhôm. Nhôm d?nh hình là quá trình x? lý kim lo?i nh?m phát huy t?i da các d?c tính v?t lý c?a nhôm, phù h?p cho các nhà thi?t k?, k? su và nhà s?n xu?t.

Tr?ng lu?ng nh?

Nhôm nh? nh?t trong các kim lo?i, có tr?ng lu?ng 2.7 và ch? n?ng 0.1 pound trên inch vuông. Nó ch? n?ng b?ng 1/3 tr?ng lu?ng s?t, thép, d?ng và d?ng thau. Nhôm d? v?n chuy?n và có chi phí v?n chuy?n th?p, là nguyên li?u h?p d?n cho ngành hàng không, nhà cao t?ng và công nghi?p ôtô. Khi du?c dùng trong linh v?c v?n t?i nó giúp gi?m chi phí nhiên li?u.

B?n

Ngu?i ta có th? làm cho nhôm b?n theo ý mu?n. Khi nhi?t d? gi?m, nhôm b?n hon vì v?y nó du?c dùng ch? y?u ? noi có khí h?u l?nh.

T? l? gi?a tr?ng lu?ng và d? b?n cao:

Nhôm là s? k?t h?p d?c bi?t gi?a tr?ng lu?ng nh? và d? b?n cao. Ð? b?n có th? tang n?u thêm m?t hay nhi?u ch?t sau: manganese, silicon, d?ng, magnesium, k?m. Và d? b?n còn tang cao n?u du?c x? lý nhi?t d?c bi?t. Ngày nay ngành công nhi?p hàng không và ôtô dùng nhôm làm thành ph?n chính.

Ch?ng mài mòn

Tính ch?ng mài mòn c?a nhôm tu? vào l?p màng nhôm oxide m?ng, c?ng bên ngoài. L?p màng này có th? dày d?n 0.2mili, có th? son hay xi d? tang d? b?n. Nhôm không co l?i nhu thép.

Tính d?n nhi?t cao

Nhôm có tính d?n nhi?t cao thích h?p cho nh?ng noi c?n trao d?i nhi?t nhu b? ph?n làm mát c?a t? l?nh và các thành ph?n c?a d?ng co. Nhôm du?c d?nh hình theo hình d?ng mong mu?n thích h?p cho nh?ng b? ph?n c?n d?n nhi?t.

Tính d?n di?n cao

Nhôm là kim lo?i r? có tính d?n di?n cao du?c dùng d?n di?n. Vì nhôm có d? dày th?p, nó s? d?n di?n cao g?p hai l?n d?ng. Nh?ng h?p kim nhôm khác nhau có tính d?n di?n khác nhau và du?c dùng cho các thi?t b? di?n d?c bi?t nhu dây d?n di?n

Không có t? tính

 Nhôm không có t? tính nên du?c dùng cho các thi?t b? có di?n áp cao nhu t?m ch?n thi?t b? di?n.

Ð? dàn h?i

Nhôm d? d?nh hình và t?o thành hình d?ng khác. Nhôm có d? b?n và d? d?o có th? du?c u?n l?i n?u nhu b? móp méo. Có nhi?u cách t?o hình nhôm, ch? y?u là d?nh hình, u?n, ép, kéo

Ð? ph?n chi?u

Nhôm dánh bóng có d? ph?n chi?u cao. Do d? ph?n chi?u cao (trên 80%) nên nhôm du?c dùng làm ch?p dèn. Nó còn du?c dùng làm t?m che n?ng, ch?n sóng radio, tia t? ngo?i

Ch?ng cháy

Nhôm không  cháy th?m chí ? nhi?t d? cao cung không sinh ra khí d?c

Thích h?p noi có khí h?u l?nh

Nhôm du?c dùng cho m?c dích dông l?nh. Ð? b?n c?a nhôm tang khi ? nhi?t d? l?nh vì v?y du?c dùng bên ngoài không gian cung nhu cho máy bay, xây d?ng ? noi có vi d? cao

Tái sinh

Back  Go to top
 Các tin khác
Công ty liên doanh
Liên kết